Všeobecné podmínky apartmánu Puštík

 

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem (majitelem objektu) Tomášem Hovorkou / Ing. Zuzanou Hovorkovou. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1.  Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu je Wellness apartmán Puštík

1.2.  Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. 

2. Cena, objednávka a rezervace ubytování

2.1. Objednávka a rezervace ubytování

2.1. a) Objednavatelem (dále jen nájemce) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu (viz. níže).

2.1. b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky nájemce pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.

2.1. c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce do 5 pracovních dnů na účet pronajimatele zálohu ve výši 30% z ceny pobytu a oznámí počet ubytovaných osob (včetně dětí), jejich datum narození a jména. Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo.

2.1. d) Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodné ubytování v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.

2.1. e) Maximální počet ubytovaných osob v pronajímaném apartmánu je 2 dospělé osoby a 1 dítě

2.1. f) Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

3. Cena

3.1. CENA UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

3.1. a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem.

3.1. b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději v den nástupu a převzetí pronajímaného objektu.

3.1. c) Cena zahrnuje: pobyt v pronajímaném objektu na smluvenou dobu, spotřebu el.energie, spotřebu vody a plnění v aktuální nabídce pobytu na www.wellness-pustik.cz

3.1. d) Cena nezahrnuje: vratnou kauci (viz níže), pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR “Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku”).

4. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

4.1. ODSTOUPENÍ A STORNA

4.1. a) Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za pobyt. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

4.1. b) Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 30% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 30 a méně dní před zahájením pobytu. Při stornu pobytu před touto lhůtou bude objednateli pronajímatelem vrácena záloha v plné výši bez zbytečných průtahů na číslo účtu, ze kterého byla záloha odeslána pronajímateli.Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu.

4.1. c) Přesun termínu je u poukazů i běžných pobytů možný nejpozději 14 dní před původně plánovaným termínem pobytu, změna méně než 14 dní před začátkem pobytu se již považuje za storno bez náhrady a platnost poukazu zaniká.

4.1. d) Při přerušení pronájmu (pobytu) ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

4.1. e) Při zrušení pronájmu ze strany majitele ( porucha objektu, vážná závada ) budou do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky, případně jejich poměrná část, pokud k přerušení pobytu došlo během tohoto pobytu.

5. Zahájení a ukončení ubytování

5.1. začátek a konec pobytu, kontrola a úklid

5.1. a) Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas dle nabídky pobytu na www.wellness-pustik.cz (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto či uvedeno jinak).

5.1. b) Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid. Pokud tak klient neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 1000 Kč. Za tuto částku si lze u majitele rovněž závěrečný úklid přiobjednat.

5.1. c) Při převzetí objektu předá majitel nájemci objekt v uklizeném stavu, s vybavením dle inventáře a nájemce složí kauci ve výši 3000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pobytu. Doplatek ceny nájmu uhradí klient při převzetí objektu v den začátku pronájmu společně s kaucí. Na obě platby (doplatek nájmu i vratnou kauci) vystaví majitel nájemci potvrzení o zaplacení.

5.1. d) Při ukončení nájmu majitel s nájemce znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, vrátí nájemci kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada (y) přesáhne v součtu 3000,- Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek.

6. Povinnosti nájemce

a) Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.

b) Obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem protokolu – probíhá při převzetí nemovitosti.

c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.

d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).

e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu (pronájmu).

f)  Zjistí-li nájemce průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.

g) Účastníci pobytu (pronájmu)  jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.

h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.

i) Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.

7.  Povinnosti pronajímatele

a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a služby.

b) Umožnit nájemci využití celého apartmánu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

c) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.

e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.

f)  Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.

g) Být po dobu ubytování nájemce v objektu dostupný na mobilním telefonu.

h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

8. Odpovědnost

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po apartmánu a ve všech jeho prostorách, také na pozemcích s ním souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Apartmán se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozen s funkčním vybavením.

Objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

9. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu. Pronajímatel neodpovídá za nenadálé situace způsobené živly či vyšší mocí (výpadek el. proudu, počasí..) a tyto události nemohou být předmětem reklamace pobytu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

a) Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

b) Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

c) Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.


Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2022